مانیتورینگ شبکه

شرکت سیاره فناوری اطلاعات برتر قشم با مانیتورینگ منسجم و مداوم شبکه ، امکان برنامه ریزی بهتر ارتقاها و پیکربندی های بعدی را فراهم می سازد. این شرکت با انجام مانیتورینگ شبکه بازده کلی زیرساخت شبکه را بهبود می بخشد. 

سازمان بینالمللی استانداردها موسوم به ISO مدلی را برای سیستمهای مدیریت شبکه پیشنهاد نموده که به استانداردی جهت شناخت و مقایسه قابلیت های آنها تبدیل گردیده است. این مدل توابع سیستم مدیریت شبکه را در پنج حوزه قرار میدهد که به طور خلاصه با حروف اول آنها یعنی FCAPS شناخته میشوند.

  1.  مدیریت خطا ( Fault Management )
  2.  مدیریت پیکربندی ( Configuration Management )
  3.  مدیریت حسابرسی ( Accounting Management )
  4.  مدیریت کارآیی ( Performance Management )
  5. مدیریت امنیت ( Security Management )

 

مدیریت خطا: تشخیص، ثبت، تولید آلارم و درصورت امکان سعی در رفع خطاهای شبکه بر عهده این بخش میباشد. خطا میتواند اثرات مخربی بر کارکرد شبکه داشته باشد و به همین دلیل مدیریت خطا مهمترین عنصر در مدیریت شبکه محسوب میگردد و اولین عنصری است که در نرم افزارهای مدیریت شبکه گنجانده میشود.

مدیریت پیکربندی: هدف این بخش، نظارت و گردآوری اطلاعات مرتبط با پیکربندی سیستمهای شبکه در یک نقطه، جهت کنترل تاثیر آنها بر عملکرد کلی شبکه میباشد، برای مثال پیکربندی یک کامپیوتر شامل اطلاعاتی در مورد نوع سیستمعامل و اینترفیس های آن با شبکه، پروتکل ارتباطی و... میباشد که در پایگاه اطلاعات مدیریت پیکربندی، ذخیره میگردند.

مدیریت حسابرسی: هدف مدیریت حسابرسی، اندازهگیری میزان استفاده کاربران شبکه از منابع آن میباشد، به این ترتیب علاوه بر کنترل سطح دسترسی و استفاده از شبکه توسط کاربران، نوعی اعتدال میان منابع و حجم استفاده از آنها پدید می آید که به کمک مدیریت کارآیی می آید. مدیریت حسابرسی اطلاعات لازم برای محاسبه و صدور صورت حساب کاربران را فراهم می نماید.

مدیریت کارآیی:  این گروه از توابع، اندازه گیری و نمایش پارامترهای کارآیی شبکه همچون نرخ عبوری برونداد (Throughput)، زمان پاسخدهی و نرخ بهرهوری خطوط (Line Utilization) را برعهده دارند که به تلاش برای حفظ این پارامترهای کیفی در سطح مطلوب منجر میگردد.

فرآیند مدیریت کارآیی معمولاً در سه گام انجام میگیرد. ابتدا جمع آوری اطلاعات مرتبط با کارآیی، سپس تحلیل این اطلاعات و در نهایت واکنش مناسب در صورت کاهش هر یک از پارامترهای کیفی به کمتر از مقدارهای آستانه که پیشاپیش توسط مدیریت شبکه تعریف گردیده اند. بسیاری از سیستمهای مدیریت شبکه قابلیت پیشبینی شرایط ناکارا را به کمک تکنیکهای شبیه سازی دارند. به عبارت دیگر قادر خواهند بود تا پیش از وارد شدن شبکه به شرایط بحرانی، اخطارهای لازم را به گردانندگان آن بدهند.

مدیریت امنیتی: وظیفه دارد دسترسی به منابع شبکه را کنترل نماید و از دسترسی عوامل خارج از شبکه ممانعت به عمل آورد. به این ترتیب امکان بهره گیری غیر مجاز(عمدی و یا سهوی) از منابع شبکه وجود نخواهد داشت. مدیریت امنیت میتواند منابع یک بخش از شبکه را از دید و استفاده کاربران سایر بخشها، دور کند. البته برای دستیابی به این هدف، شناسایی منابع حساس و ایجاد نوعی تناظر بین کاربران مجاز و این منابع لازم میباشد. مدیریت امنیت همچنین سوابق کلیه استفادههای نابجا از منابع شبکه را برای استفاده های بعدی مدیران امنیتی شبکه، ثبت مینماید.

 

طراحی شده توسط 3DQuest.ir